Bijgewerkt: 11 april 2024

Tuinreglement VTV De Boogerd

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2024, ingaande 1 april 2024

Inleiding

Dit tuinreglement is opgesteld door het bestuur en wordt bekrachtigd door de algemene ledenvergadering. Het doel van het reglement is dat alle leden met elkaar naar genoegen kunnen tuinieren. Het bestuur beoogt met deze regels dat de volkstuincomplexen goed functioneren en dat overlast aan de leden onderling of aan derden wordt voorkomen.

De Algemene Bepalingen:

Artikel 1:

Definities;

Het bestuur; het bestuur van volkstuinvereniging De Boogerd.

Het lid/ de leden; alle leden, voorkomend op de ledenlijst.

De statuten; de statuten van de volkstuinvereniging De Boogerd te Hoorn opgericht op 3 augustus 1984.

Artikel 2:

Het lidmaatschap

 1. Iedere huurder van een tuin dient lid te zijn van de volkstuinvereniging en meerderjarig te zijn.
 2. Ieder lid wordt geacht kennis te nemen van de bepalingen in de statuten en reglementen en dienovereenkomstig te handelen.
 3. Leden zijn verplicht de statuten en reglementen, evenals de besluiten door de algemene ledenvergadering genomen, ook al waren zij niet vertegenwoordigd, op te volgen.
  En zij zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 4. Voor het huren van een volkstuin op één der complexen van de vereniging dient de huurder een huurcontract te ondertekenen.
 5. De huur loopt van 1 november t/m 31 oktober en wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 oktober van dat jaar de secretaris schriftelijk heeft bericht het huurcontract te willen beëindigen.
 6. De verschuldigde huur, borg en contributie dienen, voor zover niet anders is bepaald, voor 1 januari van het betreffende jaar te zijn betaald. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.
 7. Het bestuur kan de verhuur beëindigen als het lid in strijd handelt met de voorwaarden gesteld in de statuten en het tuinreglement.
 8. Een lid is verplicht een redelijke bijdrage te leveren aan de door het bestuur vastgestelde werkzaamheden ten behoeve van het beheer en/of onderhoud van het gemeenschappelijke gedeelte en begrenzingen van het tuincomplex en/of verenigingseigendommen (het zogenaamde algemeen werk). Bij voorkeur tijdens één van de werkochtenden. Indien verhinderd kan in overleg met de tuincoördinator een alternatief worden besproken.
 9. Ieder lid is verplicht zijn tuin van aanvang af in goede staat van onderhoud te brengen en te houden tot wederopzegging van de huur.
 10. Het maximum aantal m2 tuin per lid is 200 (bestaande gevallen buiten beschouwing gelaten).
 11. Het is een lid niet toegestaan:

a. Beroepsmatige of commerciële activiteiten op het complex te verrichten.

b. De tuin aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

c. Overdracht van tuin mag alleen geschieden door tussenkomst van het bestuur. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten op de tuin.

Artikel 3:

Tuinkeuring

 1. Ieder jaar vindt omstreeks begin mei en half augustus een tuinkeuring plaats door de tuinkeuringscommissie, bestaande uit leden van het bestuur/tuincoördinatie.
 2. Deze commissie rapporteert hierover aan het gehele bestuur.
 3. Indien een lid niet voldoet aan het gestelde in de statuten en/of het tuinreglement ontvangt het lid een waarschuwingsbrief van het bestuur, waarin hij/zij wordt verzocht de tuin alsnog in goede staat te brengen.
 4. Als bij de volgende keuring blijkt dat het lid niet aan het verzoek heeft voldaan en bij het bestuur niet bekend is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, volgt een tweede brief.
 5. In deze brief wordt het lid meegedeeld dat, indien binnen vier weken na ontvangst van de brief nog geen actie is ondernomen, het lidmaatschap zal worden opgezegd.
 6. Dit ontslaat het lid niet van de verplichting de tuin schoon op te leveren.

Artikel 4:

Paden, sloten en gemeenschappelijke groenvoorzieningen

 1. Paden dienen onkruidvrij te worden gehouden.
 2. Het onderhoud aan de paden van de complexen dient tot aan de helft te geschieden door de leden van wie de tuin grenst aan dat pad.
 3. Het is niet toegestaan gedeelten van paden, bermen en dergelijke aan de gehuurde tuin toe te voegen en als tuingrond in gebruik te nemen.
 4. Sloten en slootkanten moeten worden onderhouden overeenkomstig de voorschriften van het Hoogheemraadschap. Deze onderhoudswerkzaamheden dienen voor 15 oktober te zijn uitgevoerd.
 5. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de tuincoördinator takken af te zagen of struiken/bomen te rooien in de gemeenschappelijke groenvoorzieningen.
 6. Het is niet toegestaan om buiten de eigen gehuurde tuin te spitten, te maaien, materiaal te deponeren of de grond anderszins in gebruik te nemen, anders dan na toestemming van de tuincoördinator.

Artikel 5:

Tuinafscheiding

 1. De afscheiding tussen de tuinen dient van dien aard te zijn dat hinderlijke schaduw wordt voorkomen (dit ter beoordeling van het bestuur).
 2. De afscheidingen, anders dan die aan de buitenranden van het complex, mogen maximaal 0.70 meter hoog zijn.

Artikel 6:

Opgaande begroeiing en bomen

 1. Voor nieuw te planten fruitbomen zijn uitsluitend laagstam fruitbomen toegestaan.
 2. Deze bomen dienen tenminste 1.50 meter vanaf de tuingrens/tuinpad geplaatst te worden en mogen (middels snoeien) geen grotere hoogte hebben dan ca. 2,50 m. Nieuw te planten (fruit)struiken dienen tenminste 50 cm vanaf de tuingrens/pad te worden geplant.
 3. Bomen anders dan fruitbomen mogen slechts geplant worden na toestemming van het bestuur.
 4. Voor bestaande fruitbomen en (fruit)struiken kan het bestuur een uitzondering maken in die gevallen waar geen hinder wordt veroorzaakt.
 5. Bestaande bomen welke naar het oordeel van het bestuur teveel hinder opleveren voor andere tuinen of voor derden, dienen op last van het bestuur en op kosten van het desbetreffende lid gesnoeid of gekapt te worden.
 6. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke veroorzaakt wordt door bomen die zich bevinden op de tuinen van de leden, ook al stonden die bomen al op de tuin bij het aanvaarden van de op grond van het huurcontract toegewezen tuin.
 7. Het planten van bamboe is niet toegestaan.
 8. Het telen van hennep (wiet) is niet toegestaan.

Artikel 7:

Teelt van aardappelen

 1. Er mogen niet vaker dan 1 maal in de 3 jaar op dezelfde plaats aardappelen worden geteeld.
 2. Bij constatering van Phytophtora (aardappelziekte) dient het lid de aangetaste bovengrondse delen meteen te vernietigen en af te voeren.
 3. De teelt van aardappelen op beide complexen wordt jaarlijks vastgelegd in een publicatie van het bestuur.

Artikel 8:

Bestrijdingsmiddelen/ gewasbeschermingsmiddelen

Op complex 1 zijn toegestaan:

 1. Alle middelen die wettelijk zijn toegestaan voor de moestuin.
 2. Alle middelen die wettelijk zijn toegestaan voor “kleinverbruik” van groenten en fruit.
 3. Het gebruik van natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, roofmijten en insectenparasitaire nematoden.
 4. Alle mechanische middelen.

Op complex 2 zijn toegestaan:

 1. De gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong voor de moestuin zoals gepubliceerd door SKAL
 2. Het gebruik van natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, roofmijten en insectenparasitaire nematoden.
 3. Alle mechanische middelen.

Kunstmest is op complex 2 niet toegestaan.

Het gebruik van de middelen dient altijd te geschieden volgens de gebruiksaanwijzing (wettelijk voorschrift). Voor alle bestrijdings-/gewasbeschermingsmiddelen geldt tevens dat deze nooit op gewassen in andere tuinen terecht mogen komen. Controle op naleving van het gebruik van bestrijdings-/gewasbeschermingsmiddelen berust bij het bestuur/tuincoördinator. Bij twijfel kunnen eventuele inlichtingen worden ingewonnen bij het bestuur.

Artikel 9:

Omgaan met tuinafval

 1. Groenafval dient op de eigen tuin te worden gecomposteerd.
 2. Compostbakken/hopen dienen op tenminste 1 meter afstand van het gemeenschappelijke tuinpad te worden geplaatst.
 3. Niet organisch afval, zoals planken, stenen, gaas en glas, dient afgevoerd te worden naar de Gemeentewerf van de gemeente.

Artikel 10:

Verenigingsschuur en hek

 1. Indien je het complex als laatste verlaat, dien je het hek weer op slot te doen.
 2. De deur van de verenigingsschuur dient na gebruik weer afgesloten te worden.
 3. Verenigingsgereedschap moet zo snel mogelijk na gebruik weer schoon worden teruggezet.
 4. Het plaatsen van gereedschap in de schuur is voor eigen risico.

Artikel 11:

Kweekkas of schuur

 1. Conform het huidige bestemmingsplan van de gemeente Hoorn voor beide volkstuincomplexen van VTV De Boogerd, is het plaatsen van een kweekkas, schuur of ander bouwsel hoger dan 1 meter niet toegestaan (reeds bestaande gevallen uitgezonderd).
 2. Voor het plaatsen van een tijdelijke plastic kweektunnel hoger dan 1 meter is toestemming nodig van het bestuur. De maximale toegestane oppervlakte is 6 m2 en de maximale hoogte 2 meter. Verder mag de afstand tot de naburige tuingrens en de gemeenschappelijke paden niet kleiner zijn dan 125 cm. De tunnel is alleen toegestaan als tijdelijke kweekruimte gedurende de periode van 1 maart t/m 31 oktober. Gedurende de winterperiode moet de kweektunnel van de tuin verwijderd worden.
 3. Plaatsing van een plastic kweektunnel en eventuele daaruit voortvloeiende schade (aan derden) zijn geheel voor rekening van het lid.
 4. Per tuin is slechts één kweektunnel toegestaan.

Artikel 12:

Dieren

 1. Het houden van dieren is niet toegestaan op de tuincomplexen.
 2. Voor het houden van bijen is toestemming nodig van het bestuur.
 3. Huisdieren los laten lopen op de tuinen is niet toegestaan.

Artikel 13:

Geluidshinder

 1. Het ten gehore brengen van muziek, via geluidsdragers, is niet toegestaan.

Artikel 14:

Betreden van de tuinen door derden

 1. Leden en niet-leden mogen de tuin van een ander lid alleen betreden met diens toestemming, dan wel met toestemming van bestuursleden/tuincoördinatoren (bijv. in geval van onderhoudswerkzaamheden aan hekwerk/omheining).
 2. Het vorenstaande is niet van toepassing op bestuursleden/tuincoördinatoren en op medetuinders van het lid.

Artikel 15:

Onderhoud van de tuin

Ieder dient zijn tuin naar behoren te onderhouden hetgeen onder meer betekent:

 1. Laten zien dat er actief getuinierd wordt.
 2. Medetuinders niet hinderen (wat betreft onkruid, schaduw, geluidsoverlast, huisdieren).
 3. Opvolgende tuinders niet benadelen (bijv. door hardnekkige onkruiden).

Het bestuur is gerechtigd tot het bepalen van een redelijke termijn waarbinnen nagelaten onderhoud nog dient te worden uitgevoerd, indien het betreffende lid:

 1. De tuin niet naar behoren onderhoudt. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 2. Zich niet houdt aan de bepalingen zoals deze zijn gesteld in de Statuten en het tuinreglement.

Artikel 16:

Aansprakelijkheid

Het bestuur inclusief tuincoördinatoren, en commissieleden zijn allen in de uitoefening van hun functie niet aansprakelijk voor enige:

 1. Schade aan eigendommen van leden, gezinsleden of hun bezoekers.
 2. Ongevallen of letsels van welke aard dan ook.
 3. Diefstal, beschadiging of verlies op enigerlei wijze.

Artikel 17:

Tuinruil

 1. Ieder lid kan een met redenen omkleed schriftelijk verzoek bij het bestuur indienen om in aanmerking te komen voor een vrijgekomen tuin.
 2. Het bestuur beslist over de toelaatbaarheid van het ingediende verzoek.
 3. Als het verzoek niet kan worden ingewilligd heeft het lid recht op een schriftelijke toelichting van het bestuur.

Artikel 18:

Tuincoördinator

 1. De tuincoördinator is het aanspreekpunt met betrekking tot tuinieren en het terrein in het algemeen en coördineert het verrichten van werkzaamheden door de leden ten behoeve van de vereniging.
 2. De tuincoördinator wordt door de leden van het betreffende complex benoemd voor een periode van 3 jaar en neemt deel aan de bestuursvergaderingen.
 3. De tuincoördinator is telkens voor een periode van 3 jaar herkiesbaar.

Artikel 19:

Einde lidmaatschap

 1. Tenzij het bestuur anders besluit, blijft een lid bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 2. Bij beëindiging van het huurcontract dient de huurder de sleutel weer in te leveren.
 3. Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden dient het lid op de datum van beëindiging van het huurcontract de tuin als “zwarte grond” op te leveren. Dat wil zeggen ontdaan van alle bouwsels (kweekbakken en dergelijke), beplantingen, onkruid, boomstronken, puin, composthopen etc.
 4. In het geval het lid bovenstaande niet nakomt is het bestuur gerechtigd dit voor rekening van de huurder te doen uitvoeren. Tevens zal in dit geval de borgsom komen te vervallen aan VTV De Boogerd.

Artikel 20:

Wijziging tuinreglement

 1. In het tuinreglement kan geen verandering worden aangebracht tenzij deze is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
 2. Hiertoe dient schriftelijk een voorstel tot wijziging te worden ingediend bij het dagelijks bestuur en wel 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering.
 3. Een reglementswijziging kan alleen worden goedgekeurd indien de meerderheid van de aanwezige leden voorgestemd heeft.

Artikel 21:

Slotartikel

Een reglementswijziging treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de Algemene ledenvergadering waarin deze wijziging is goedgekeurd.

In gevallen waarin dit tuinreglement niet voorziet, beslist het bestuur.